Barkadar,

ጋና: ሓርነት ን ፍትሒ

ጋና ሃገር ተኢዩር, ብውሽጢ አፍሪቃ. እቲ ናፅነት መዓልቲ ናይ ጋና ሮቡዕ. መጋቢት 06, 1957 ተኢዩር.

መራሒ ናይ ጋና ፕሬዚዳንት ተኢዩር. ሃቀነ ናይ ጋና ሓርነት ን ፍትሒ ተኢዩር.

ሓለቓ ናይ ጋና እቲ ፕሬዚዳንት ተኢዩር እንኮላይ.

ህዝቢ

27000000 ህዝቢ ብውሽጢ ጋና ምንባርር.

<< ዝቐደመ | ቀጺሉ >>