Museke,

ትርጉም ናይ "Kojo Antwi - Sikadam"

"Kojo Antwi - Sikadam" ረድአ.

"Kojo Antwi - Sikadam" ደርፊ ተኢዩር.
እቲ ቛንቛ ናይ እቲ ደርፊ አካን ተኢዩር.

ትርጉም

“Sikadam” ስስዐ ተማለትር.
Kojo Antwi ብዝዕባ ስስዐ ተዘረባር.
Kojo Antwi ምኽሪ ብዝዕባ ስስዐ ተሃበር.
ምፅጋስ ዓወት ተኢዩር.
ሂወት ቅድድም ኢዩ.
ትሕትና ንስኻ ነዊሕ ሕይወት ትሃበራለህ.
ቅንኢ ሀደሰው ገቢሩ.
ስሱዕ ገንዘብ ሕማቕ ተኢዩር.
“Sikadam” ንስኻ ትኣዕነወራለህ.
ትሕትና እንኮላይ ዓወት ተኣምጸአር.
ንሱ እቲ ወጣት ተኣጠንቀቐር ናይ ስሱዕ ገንዘብ.

<< ዝቐደመ | ቀጺሉ >>