Museke,

ትርጉም ናይ "Bisa Kdei - Odo Carpenter"

"Bisa Kdei - Odo Carpenter" ረድአ.

"Bisa Kdei - Odo Carpenter" ደርፊ ተኢዩር.
እቲ ቛንቛ ናይ እቲ ደርፊ አካን ተኢዩር.
እቲ ዓመት ናይ እቲ ደርፊ 2014 ተኢዩር.

ትርጉም

ከሀነ ባባኹም ፍቕሪ እንደገናመጸ.
Bisa Kdei ናሕሲ ተኢዩር.
ንሱ ድኻ ተኢዩር.
ጓል ንሱ ትኣፍቅሩር.
Bisa Kdei ሃፍታም ተኮነር.
Bisa Kdei እቲ ፍቕሪ ናይ እቲ ጓል ተረሰዐር.
እቲ ጓል መሕዘሊ ተኮነር.
Bisa Kdei ናቱ ታሪኽ ተዘከር.
ናቱ ፍቕሪ ተእንደገናመጸር.

<< ዝቐደመ | ቀጺሉ >>